NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD BAZÉNU SPORTOVNÍ CENTRUM ŘEPY

Tento řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků Bazénu a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

 Zakoupením vstupenky stvrzuje návštěvník seznámení se s návštěvním řádem.

Článek 1 – Vstup do Bazénu

Vstup je dovolen pouze s platnou elektronickou vstupenkou (dále jen čip), který si návštěvník předem zakoupí.

Před vstupem do prostorů Bazénu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Návštěvního řádu, dále všech ostatních pokynů a informací souvisejících s návštěvou a dbát pokynů zaměstnanců.

 1. Děti do 1 roku nemají vstup do bazénů povolen na základě vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011sb., vyjma kojeneckého plavání.
 2. Děti starší 1 roku a mladší 3 let mají povolen vstup do Bazénu pouze s doprovodem a stálou kontrolou dospělé osoby. Přístup je povolen pouze do označených bazénů a brouzdališť v plavkách, které jsou v  pase a nohavicích opatřeny gumičkou.
 3. Dětem od 3 do 12 let je přístup do Bazénu dovolen jen s doprovodem a pod kontrolou dospělé osoby. Vstup je z hygienických důvodů povolen pouze v plavkách.
 4. Děti od 12 let a výšky nad 100 cm mají přístup do Bazénu povolen i samostatně. Dosažený věk jsou při samostatném vstupu povinny prokázat anebo předložit Prohlášení o dosaženém věku podepsané rodičem, osobou odpovědnou za výchovu nebo zákonným zástupcem na místě.
 5. Z důvodu hygieny není do prostor plaveckých bazénů a atrakcí povolen vjezd kočárků.
 6. Osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací bez cizí pomoci, je vstup do Bazénu povolen jen za stálého dohledu dospělé doprovázející osoby.
 7. Osobám upoutaným na invalidním vozíku, užívajícím francouzské hole, dlahy, protézy, ortézy či jiné hygienicky závadné předměty je vstup do Bazénu dovolen pouze po uložení tohoto předmětu do uzavřené šatny a jeho nahrazení hygienicky nezávadným. Invalidní vozík je nutné nahradit hygienicky nezávadným sprchovým vozíkem, který poskytne provozovatel v celkové kapacitě 1 kus nebo poskytne návleky na kola vozíku návštěvníka.
 8. Plavky, nebo plavecké úbory jsou povoleny pouze  z  pružného přiléhavého materiálu bez doplňků z či obdobně tvrdých materiálů.
 9. Do Bazénu není dovolen vstup s ostrými či rozbitnými předměty a dále s předměty, které se mohou uvolnit z těla nebo koupacího oděvu, zejména příčesků, spon, kovových ozdob apod.
 10. Parní kabiny jsou společné. Vstup do nich je umožněn pouze v plavkách. Po absolvování pobytu v parních kabinách je návštěvník povinen se vysprchovat.
 11. Za studenta je považována studující osoba do maximálního věku 26 let která se prokáže ISIC kartou.
 12. Individuální plavecké lekce - soukromý trenér standardní vstupné dle ceníku + doplatek za jedno dítě 150,-, při větším počtu 100,-/os.

Whirlpool

 • Whirlpool je místem relaxace, přizpůsobte prosím tomu i své chování. Whirlpool neslouží k plavání, potápění nebo koupání. Ve whirlpoolu se pouze sedí.
 • Ze zdravotních důvodů doporučujeme maximální pobyt ve whirlpoolu v délce 15 minut.
 • Ze zdravotních a hygienických důvodů není ve whirlpoolu pobyt dětem mladším 3 let povolen.
 • POZOR NA NEBEZPEČÍ UKLOUZNUTÍ! Vstupujte a vystupujte opatrně, mokrý povrch může být kluzký a nebezpečný.
 • Těhotné ženy by měly použití whirlpoolu zkonzultovat se svým lékařem
 • Při pocitu nevolnosti je nutno whirlpool okamžitě opustit.
 • Kapacita whirlpoolu je max. 12 osob v jednom okamžiku.
 • Návštěvníci se ve vlastním zájmu pohybují v celém areálu pomalu a dbají bezpečnosti nejen svojí, ale i ostatních osob. Ohleduplností k ostatním návštěvníkům předcházejí vzniku úrazu.
 • Pokud návštěvník zaviní znečištění nebo poškození kteréhokoliv prostoru areálu, je návštěvník povinen tuto skutečnost nahlásit obsluhujícímu personálu
 • Při plném obsazení Bazénu se uzavře vstup anebo jeho část, který se opět otevře po uvolnění kapacity.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavřít některé části Sportovní centrum Řepy pro nutnou údržbu a pro mimosezónní provoz a dále z objektivních důvodů (např. špatné počasí, plná kapacita, nouzová situace, apod.) bez nároku na vrácení vstupného.

Zákaz vstupu do Bazénu a dalších prostor areálu:

 • osobám postiženým horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, parazity, vyrážkami, nemocemi provázenými výtokem a bacilonosičům
 • osobám nacházejícím se v karanténě pro výskyt infekce, členům rodiny nebo příslušníkům domácnosti, ve které se vyskytla přenosná nemoc a nemocný není izolován.
 • osobám opilým nebo pod vlivem drog
 • zvířatům

Článek 2 – Práva a povinnosti návštěvníků

Každý návštěvník je povinen dodržovat slušné chování, osobní hygienu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení Bazénu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

Za odložené cenné věci  provozovatel neručí.

Před vstupem do převlékacích kabin je návštěvník povinen odložit obuv a dále je vstup povolen pouze bez obuvi nebo ve vhodné koupací obuvi.

Převlékací kabiny v šatnách slouží pouze ke svléknutí a obléknutí. K úschově oblečení jsou návštěvníkům k dispozici šatní skříňky, které jsou návštěvníci povinni řádně uzamknout pomocí čipu. V případě ztráty čipu bude obsah skříňky návštěvníkovi vydán teprve po zjištění, že věci ve skříňce jsou skutečně jeho.

Každý návštěvník je povinen se před vstupem do Bazénu řádně umýt mýdlem, nebo jiným mycím prostředkem, a to bez plavek a pouze v prostorách k tomu určených. Mimo sprchové prostory je mytí zakázáno.

Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny jak na zařízení areálu, tak i na majetku ostatních osob.

Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat na recepci, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.

Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit v recepci, nebo přímo u provozovatele.

Vodní plochy opouští návštěvníci 20 minut před ukončením provozní doby. Návštěvníci musí opustit areál tak, aby jejich pobyt v placené části zařízení skončil nejpozději v hodinu uvedenou na rozvrhu jako konec provozu.

Pobyt v areálu končí odchodem z plaveckého areálu a to opět přes turniketový systém, který vyhodnotí případnou časovou prodlevu ve vztahu k zakoupenému vstupu. V takovém případě je návštěvník povinen uhradit doplatek stanovený v uveřejněném ceníku, a to u zaměstnance pokladny. Teprve poté mu bude umožněn odchod přes turniketový systém.

Článek 3 – Hmotná odpovědnost návštěvníka za zapůjčené předměty

 •  ČIP = elektronická vstupenka
 1. Čip (čipové hodinky) je zápůjční vstupní a uzamykací médium, které obdrží každý platící návštěvník proti zaplacení vstupného. Při odchodu je návštěvník povinen zapůjčený čip vrátit. V případě nevrácení čipu provozovatel uplatňuje nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč. Tato částka bude návštěvníku vrácena zpět, bude-li čip nalezen do 14 dnů od zjištění ztráty, vrácená částka bude snížena o vyúčtování debetu za přečerpané služby.
 2. Pokud návštěvník čip ztratí, požádá o vydání obsahu skříňky na recepci Bazénu. V případě, že se návštěvník nemůže prokázat průkazem totožnosti, bude mu obsah skříňky vydán za asistence policie.
 • ZÁPŮJČNÍ PRÁDLA
 1. Prádlo je možné vypůjčit za poplatek podle platného ceníku. Při odchodu je návštěvník povinen zapůjčené prádlo vrátit. V případě nevrácení prádla provozovatel uplatňuje nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši dle sazebníku SPORTOVNÍ CENTRUM ŘEPY.
 • JINÉ PŘEDMĚTY
 1. Předměty pro sport a rekreaci (míče, plavecké pomůcky atd.) je možné si vypůjčit podle aktuální nabídky a za poplatek podle platného ceníku. Při odchodu je návštěvník povinen zapůjčené předměty vrátit. V případě nevrácení předmětu provozovatel uplatňuje nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši dle sazebníku SPORTOVNÍ CENTRUM ŘEPY.

Článek 4 – Zakázané činnosti v prostorech Bazénu a Saun

 

 • zákaz kouření ve všech prostorách SPORTOVNÍ CENTRUM ŘEPY
 • zákaz žvýkaček
 • zákaz konzumace potravin a nápojů v celém objektu mimo prostory restaurací, barů a venkovních prostor pro opalování
 • zákaz vnášení vlastních potravin a nápojů
 • zákaz vnášení kapesníků, papírových kapesníků nebo ubrousků do vody
 • zákaz chování, které by mohlo ohrozit bezpečnost a pořádek či rušit klid ostatních návštěvníků
 • zákaz skákání do vody z boků a protilehlé části bazénu
 • zákaz vzájemně se potápět, srážet a vhazovat druhé osoby do vody, běhat po ochozech
 • zákaz volání o pomoc bez příčiny
 • zákaz znečišťování vody i ostatních prostor pliváním, odhazováním odpadků apod.
 • zákaz neoprávněně používat záchranné zařízení a předměty první pomoci
 • zákaz vnášet na bazén ploutve, tenisové míčky apod.
 • zákaz přemisťování židlí, stolů a lehátek
 • zákaz hry na hudební nástroje, zvukové přehrávače a přenosné televizory
 • zákaz užívání dalekohledů, fotoaparátů, kamer, mobilních telefonů a jiných zařízení k fotografování a filmování cizích osob bez jejich souhlasu
 • zákaz vstupu do prostor určených pouze pro personál nebo do prostor určených výhradně pro druhé pohlaví bez doprovodu personálu
 • zákaz vulgárního a mravně ohrožujícího chování
 • zákaz holení, stříhání nehtů atd. ve všech prostorách bazénů, sprch a šaten
 • zákaz vnášení všech skleněných předmětů do prostor bazénů, sprch a šaten

Článek 5 – Atrakce

Použití zařízení a atrakcí (chrliče, masážní zařízení)  je na vlastní nebezpečí. Při použití zařízení a atrakcí musí návštěvníci dodržovat příslušné pokyny k použití, respektovat příkazy a upozornění dohlížejícího personálu.

 1. O používání zábavných předmětů (míče, různé plovací pomůcky), ploutví, potápěčských dýchacích trubic a brýlí v jednotlivých bazénech rozhodne odpovědný dohlížející personál podle momentálního počtu návštěvníků.
 2. Plavecké brýle se užívají pouze na vlastní nebezpečí.
 3. Provozování pohybových a míčových her je možné pouze na plochách vyhrazených k tomuto účelu nebo plochách povolených dohlížejícím personálem.
 4. Návštěvník je povinen se vždy řídit pokyny plavčíka

Článek 6 – Vykázání osob z prostor Bazénu a Saun

Z areálu bude bez nároku na vrácení vstupného vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků, opije se, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, může odpovědný pracovník požádat o zakročení přímo Městskou policii a Policii ČR.

Článek 7 – Úhrada případných škod a sankcí

V případě, že nedodržováním tohoto návštěvního řádu vznikne provozovateli jakákoliv škoda, případně bude postižen sankcí orgánu ochrany zdraví (KHS) je návštěvník povinen tuto škodu a sankci uhradit v plné výši.

 

V Praze dne  17.3. 2020    

 

Zdravá Sedmnáctka, s.r.o.