NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD PROVOZU SAUNY SPORTOVNÍ CENTRUM ŘEPY

Tento řád má sloužit k dodržování platných předpisů, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků saun a musí být návštěvníky bezpodmínečně dodržován.

Ustanovení tohoto návštěvního řádu saun jsou návštěvníci povinni dodržovat vedle dodržení návštěvního řádu vodního světa Bazénu SC ŘEPY.

Zakoupením vstupenky stvrzuje návštěvník seznámení se s návštěvním řádem.

Článek 1 – Vstup do saun

 1. Návštěvníci sauny jsou povinni provést před vstupem do saun důkladnou očistu těla.
 2. Prostory sauny jsou vyhrazeny jako smíšená intimní zóna společná pro dámy i pány, pobyt v plavkách je dovolen pouze v sauna baru, oddělení saun je přístupné pouze v čistém, bílém prádle do saun (osuška, prostěradlo, župan = koupací plášť).
 3. Děti mladší 3 let nemají vstup povolen.
 4. Základní prádlo do sauny (prostěradlo + osuška) je možné si vypůjčit na označených pokladnách (recepce, sauna bar) za poplatek dle platného ceníku Bazénu SC ŘEPY. Po ukončení návštěvy je nutno vrátit zapůjčené prádlo obsluze sběrných boxů umístěných v sauna baru a na recepci a předložit čip obsluze.
 5. Vstup do ochlazovacího bazénku a z potírny je povolen jen po důkladném osprchování.
 6. Saunování je dovoleno v minimálním počtu 2 osob v saunovací nebo parní kabině.
 7. Saunování je dovoleno dětem od 3 let věku, a to pouze za stálého dozoru rodiče nebo oprávněné osoby, a to s přiměřeným zkrácením pobytu v prohřívací části a za podmínky dodržení klidového režimu.
 8. Dospělí mohou brát děti do věku 7 let včetně bez ohledu na pohlaví do pánské i dámské části saun včetně sociálního zařízení.
 9. Dětem a mladistvým do výšky 140 cm je vstup do prostor sauny povolen jen za stálého doprovodu dospělého.
 10. Ve vybraných prostorách Saun probíhají saunové ceremoniály podle vyvěšeného rozvrhu. V případě, že probíhá ceremoniál, řiďte se pokyny saunaře a umožněte nerušený průběh procedury.
 11. Do všech prostor sauny nemají přístup osoby vyjmenované v nadřízených návštěvních řádech Bazénu SC ŘEPY a dále zejména osoby zapáchající, osoby s nedostatečnými hygienickými návyky a takové osoby, které svou přítomností omezují nebo zásadně znepříjemňují nerušený pobyt ostatních návštěvníků. Osoby, které svou přítomností a/nebo chováním obtěžují ostatní návštěvníky, ohrožují mravní výchovu mládeže, porušují zásady osobní hygieny, budou z prostor saun bez nároku na náhradu vykázány.
 12. Saunu smí používat zásadně jen zdravé osoby a na vlastní nebezpečí. Osobám trpícím následujícími nemocemi je použití saun a jiných wellness zařízení saun Bazénu SC ŘEPY zakázán:
 • závažná a rozsáhlá kožní onemocnění
 • septické infekce
 • akutní virové infekce (např. chřipka)
 • akutní zánětlivá onemocnění vnitřních orgánů
 • akutní a nedoléčená tuberkulóza plic
 • zánětlivá srdeční onemocnění
 • akutní srdeční infarkt
 • poruchy krevního oběhu
 • záchvatová onemocnění, např. epilepsie
 • lidé v období prvních 3 měsíců záchvatu mrtvice
 • zánět žil
 • těžké poruchy vegetativního nervového systému doprovázené vysokou labilitou krevního oběhu
 • zánětlivá a pasivní kožní onemocnění a ekzémy.
 • Osoby s poruchou srážlivosti krve
 • Návštěvníci jsou povinni ukončit pobyt prostorách sauny a odpočívárnách nejpozději 15 min před ukončením provozní doby areálu a neprodleně se přesunout do šaten a následně opustit areál sportovního centra do konce provozní doby
 • Místy určenými k odkládání věcí jsou pouze skříňky v šatně. Každý návštěvník je odpovědný za řádné uložení svých věcí do uzamykatelné skříňky. Za ztrátu/odcizení či poškození věcí provozovatel sauny a sportovního centra nenese žádnou odpovědnost. Každý návštěvník je povinen řádně si hlídat své věci, včetně čipu od šatní skříňky, po celou dobu návštěvy
 • Každý návštěvník je povinen se v areálu sauny chovat ukázněně a vyvarovat se jednání ohrožující bezpečnost svou i třetích osob. Návštěvník bere na vědomí, že relaxační aktivity    provozuje výlučně na vlastní nebezpečí a že provozovatel sauny nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami vlastním jednáním, nedodržováním provozního řádu či neuposlechnutím pokynů pracovníků provozovatele

Článek 2 – Chování v saunovací a parní kabině

 1. Vstup do saunovací a parní kabiny je povolen výhradně bez obuvi, pouze s prádlem do sauny.
 2. Před použitím lehátka nebo lavice sauny je nutno rozložit pod sebe dostatečně velkou podložku (prostěradlo). Podložku je nutno použít i pod nohy.
 3. Zalévání kamen v saunovací kabině provádí zásadně příslušný personál. Je zakázáno používat vlastní saunovací přísady. Podložky se nesmí odkládat v blízkosti kamen (nebezpečí požáru).
 4. Návštěvníci sauny musí vzít na vědomí, že na různých místech saunovací kabiny je různá teplota. Je zakázáno dotýkat se teplovodných, zejména kovových částí.
 5. Obzvláštní opatrnost se vyžaduje při vstupu na plochy v různých výškových úrovních, nejsou-li opatřeny zábradlím.
 6. Masáže pomocí kartáče nejsou z hygienických důvodů dovoleny.
 7. V případě nouze nebo akutního stavu (zdravotní obtíže, změna vědomí) využijte bezpečnostní tlačítko pro urgentní přivolání obsluhy.

Článek 3 – Chování v odpočinkovém prostoru sauny

 1. Před použitím lehátka nebo lavice v odpočinkovém prostoru saun je nutno rozložit pod sebe dostatečně velkou podložku (např. osušku, koupací plášť nebo prostěradlo).
 2. Návštěvníci saun se musí ve všech prostorách chovat tak, aby neobtěžovali ostatní. V odpočinkovém prostoru musí návštěvníci sauny zachovávat klid.
 3. Masáže pomocí kartáče, holení, stříhání a barvení vlasů je v prostorách saun z  hygienických důvodů zakázáno.
 4. Vstup do saun a sprch je povolen pouze bez plavek.
 5. Vstup do saun a sprch je povolen pouze bez jídla, nápojů a cigaret!
 6. Z ohleduplnosti k ostatním návštěvníkům saun a v zájmu zabránění úrazům je skákání do ponořovacího bazénku zakázáno.
 7. Před použitím lehátek a lavic a před vstupem do bazénků je zakázáno používat jakékoli přípravky, které se vtírají do kůže.

Článek 4 – Chování v sauna baru

 1. Vstup do sauna baru je z estetických a hygienických důvodů povolen jen v přiměřeném účelném oděvu (např. koupací plášť – župan).

 2. Případné rozbití skleněných předmětů je nutno okamžitě oznámit obsluze, aby nedošlo k úrazu.

 3. Ze Sauna baru se nesmí vynášet žádné nádobí do ostatních prostor saun a Bazénu.

 1. Zákaz vulgárního a mravně ohrožujícího chování ve všech prostorách saun

 2. Zákaz vnášení skleněných předmětů do všech prostorů saun.
 3. Wellness, sauny a páry opouští návštěvníci 20 minut před ukončením provozní doby. Návštěvníci musí opustit areál tak, aby jejich pobyt v placené části zařízení skončil nejpozději v hodinu uvedenou na rozvrhu jako konec provozu.
 4. Za studenta je považována studující osoba do maximálního věku 26 let která se prokáže ISIC kartou.

Článek 5 – Hmotná odpovědnost návštěvníka za zapůjčené předměty

ČIP = elektronická vstupenka

 1. Čip (čipové hodinky) je zápůjční vstupní a uzamykací médium, které obdrží každý platící návštěvník proti zaplacení vstupného. Při odchodu je návštěvník povinen zapůjčený čip vrátit. V případě nevrácení čipu provozovatel uplatňuje nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč. Tato částka bude návštěvníku vrácena zpět, bude-li čip nalezen do 14 dnů od zjištění ztráty, vrácená částka bude snížena o vyúčtování debetu za přečerpané služby.
 2. Pokud návštěvník čip ztratí, požádá o vydání obsahu skříňky na recepci bazénu. V případě, že se návštěvník nemůže prokázat průkazem totožnosti, bude mu obsah skříňky vydán za asistence policie.

ZÁPŮJČNÍ PRÁDLA

 1. Prádlo je možné vypůjčit za poplatek podle platného ceníku. Při odchodu je návštěvník povinen zapůjčené prádlo vrátit. V případě nevrácení prádla provozovatel uplatňuje nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši dle sazebníku BAZÉNU SC ŘEPY.

Zdravá Sedmnáctka, s.r.o.